Veelgestelde vragenVoor het project is een aparte coöperatie opgericht. Zonne-energiecoöperatie De Groene Leye U.A..
Een coöperatie met U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid). Dit houdt in dat deelnemers maximaal hun inleg kunnen kwijtraken, maar verder niet aansprakelijk zijn als lid.
Wij (de coöperatie en de leden) kopen samen in, wij produceren samen en wij verkopen samen. Dit bewerkstelligt een optimale opbrengst voor de leden en voor de coöperatie (zijnde uiteindelijk toch weer de leden).
De VvE kan voor de gemeenschappelijke functies (lift, verlichting, beveiliging, etc) deelnemen aan het project. Zij moeten wel rechtspersoonlijkheid hebben ingevolge de statuten van de Coöperatie (dus stichting of coöperatie) èn de VvE dient voor de gemeenschappelijke functies over een kleinverbruikeraansluiting te beschikken.
Nee, de door een deelnemer in een PCR-project geproduceerde energie kun je niet salderen met het eigen stroomverbruik. Dat kan alleen met de produktie van panelen op je eigen dak.
Bij verhuizing binnen het gebied van de  Postcoderoos waarvoor de ledenovereenkomst is aangegaan kun je zondermeer verhuizen en de rechten en plichten meenemen.
De looptijd van de overeenkomsten is minimaal de looptijd van een postcoderoosproject: 15 jaren.
Wij zijn met Waterschap De Dommel nog in gesprek over de einddatum maar streven hierbij ook naar 15 jaren. Deze afspraken legt de coöperatie met Waterschap De Dommel vast in een document waarin wij ‘het recht van opstal van een zonne-energieveld vestigen’.
Tijdens de bouw lopen de termijnbetalingen parallel met de bouwtermijnen. Na de oplevering vervalt bij faillissement de garantie die de leverancier op de door de leverancier gebouwde installatie heeft afgegeven.
Er wordt door de coöperatie geselecteerd op leveranciers die al meerder jaren betrouwbaar gebleken zijn bij deze activiteit (ruime ervaring, goede service, geen problemen na oplevering, sterke balanspositie).
De coöperatie wil dat wel gaan realiseren maar deze rekentool zal vooralsnog alleen inzicht gaan geven voor aanstaande of bestaande leden om hun deel energiebelasting en andere zaken te berekenen om te zien wat de panelen opleveren.
Een totale rekentool is, bij de dagelijks wisselende prijzen van de energieleveranciers, te tijdsintensief voor de vrijwillige bestuursleden van de coöperatie. Bovendien zijn er al tools beschikbaar op internet.
Bij overlijden gaat het recht / de deelneming over op de erfgenamen.
Zij kunnen echter alleen gebruik maken van de vermindering energiebelasting als zij in ook in één van de postcoderoosgebieden woonachtig zijn. Anders moeten zij verkopen (de deelneming heeft anders geen waarde omdat de “regeling verlaagd tarief energiebelasting” niet meer van toepassing is).
Deelnemers in een postcoderoosproject maken gebruik van de “Regeling verlaagd tarief energiebelasting”. De fiscale regeling verlaagd tarief energiebelasting geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen (dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied), dat zij kleinverbruikers zijn (als uw elektriciteitsaansluiting kleiner is dan 3 x 80 Ampère) en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.
De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.
Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.
De leden hebben geen eigen panelen maar een aandeel in het totaal van panelen van de coöperatie. Zij zijn dus geen eigenaar van de panelen.
De businesscase beperkt zich tot de duur van de Postcoderegeling (Regeling verlaagd tarief energiebelasting) waarmee de energiebelasting kan worden terugbetaald aan de deelnemers.
Ja, wij zijn onafhankelijk want wij gaan met de leverancier alleen jaarcontracten aan.
Bij verhuizing buiten het gebied van de Postcoderoos kun je geen gebruik meer maken van de postcoderoosregeling (dus geen teruggaaf energiebelasting waardoor rendement op de investering wegvalt).
Je kunt de certificaten waarvoor de ledenovereenkomst is aangegaan terug leveren aan de coöperatie. Deze verrekent die dan met het saldo dat op naam van het lid staat op de ledenrekening van de coöperatie.
Als lid aan alle verplichtingen, vorderingen etc. heeft voldaan dan zijn er geen verplichtingen meer voor de verkoper van de panelen.
Het bestuur van de coöperatie neemt de dagelijkse besluiten nodig om de aangegane verplichtingen binnen haar doelstelling te realiseren.
De Coöperatie is niet bevoegd om direct komende verplichtingen aan te gaan ten laste van haar leden en om eenzijdig de rechten en verplichtingen uit hoofde van de ledenovereenkomsten te wijzigen, te veranderen, te herroepen of over te dragen.
De korting op de energiebelasting wordt verrekend middels de eigen energierekening van het lid van een postcoderoosproject. In overeenstemming met de regeling verlaagd tarief energiebelasting (ingevolge artikel 19b, lid 5, UR Wbm) vindt de toerekening van de korting op de energiebelasting aan de leden plaats na afloop van een door de coöperatie vast te stellen periode van twaalf kalendermaanden en volgens een vooraf door de coöperatie met haar leden afgesproken verdeelsleutel (de ledenverklaring).
De Coöperatie geeft de verdeling van de geproduceerde energie door het zonnepark op aan de energieleverancier waaraan de Coöperatie de stroom levert (op basis van het aantal zonnepanelen per deelnemer).
Ja, dat klopt. Want jij betaalt de verkoopprijs en wij ontvangen de inkoopprijs. Het verschil is de marge van de energieleverancier. Deze winstmarge is punt van onderhandeling van onze contracten.
Gebruikelijk is dat er een productiegarantie wordt afgegeven voor de installatie
Zolang de inschrijvingstermijn loopt en er nog onverkochte panelen zijn kunt u nog bijkopen. Maar dat stopt op een gegeven moment. U kunt dan wel weer inschrijven om panelen van een volgend project te kopen.
Ook kunt u panelen ‘bijkopen’ van de coöperatie als die nog panelen heeft overgenomen uit koop ervan tgv verhuizing van een lid buiten het gebied van de Postcoderoos.. Zie vraag buiten het postcoderoosgebied
Na de 15 jaar wordt, afhankelijk van economische restwaarde minus opruimingskosten, bezien wat wij als coöperatie gaan doen. In het afsprakenpakket met de grondeigenaar wordt dit uitonderhandeld.
In Zonne-energiecoöperatie De Groene Leye heeft 1 lid ook 1 stem ongeacht het door het lid ingebrachte kapitaal.
De energie-afnemer geeft per deelnemer een verklaring af met daarop vermeld het aantal geproduceerde kWh zonne-energie in het project. Op basis daarvan kan de deelnemer bij zijn eigen energieleverancier voor dat aantal kWh teruggave energiebelasting krijgen (tot een maximum van het werkelijk verbruik / de werkelijk betaalde energiebelasting).
Leidend bij de investering is de kostprijs per geproduceerd kW. De techniek, met of zonder optimizers (technische optimizers) is onderdeel van de totale rekensom.
Die hoeveelheid ‘tegoed’ wordt dus dan per lid (op basis van artikel 21b, lid 1, UBbm) door de energieleverancier toegepast bij de eindfactuur of bij een creditnota over de verbruiksperiode waarin de leverancier van de coöperatie een opgaaf heeft ontvangen van de hoeveelheid stroom die de coöperatie aan dat lid heeft toegerekend.
Nee. Zie ook onder ('Hoe gaat de verrekening energiebelasting in zijn werk'). De verlaging wordt toegepast tot maximaal het eigen verbruik. Het heeft dus economische gezien geen zin om voor meer productie / panelen mee te doen dan men verbruikt.
Maar er is nog wel een andere ‘verrekening’. Zie onder ('Wie zorgt ervoor en wie betaalt mij de verrekening').
Dit is de door de Rijksoverheid ingestelde ‘Vaste heffingskorting per aansluiting’.
Naast de hierboven vermelde "vermindering energiebelasting" vanwege de PCR geldt er per elektriciteitsaansluiting nog een belastingvermindering. Deze is in 2018 Euro 308,54 (excl. BTW). De gedachte achter de belastingvermindering is dat een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte waarover geen energiebelasting wordt geheven. De Rijksoverheid stelt de hoogte hiervan jaarlijks vast.
De energieleverancier verrekent al deze belastingverminderingen middels de energierekening.
De energieleveranciers zijn niet verplicht mee te werken aan de teruggave energiebelasting. Op de website van HierOpgewekt (https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee) staat een lijst van energieleveranciers die wel meewerken. Staat uw leverancier daar niet bij informeer dan zelf.
Voor het project is een aparte coöperatie opgericht. Zonne-energiecoöperatie De Groene Leye U.A..
Een coöperatie met U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid). Dit houdt in dat deelnemers maximaal hun inleg kunnen kwijtraken, maar verder niet aansprakelijk zijn als lid.
Het bestuur van de coöperatie neemt de dagelijkse besluiten nodig om de aangegane verplichtingen binnen haar doelstelling te realiseren.
De Coöperatie is niet bevoegd om direct komende verplichtingen aan te gaan ten laste van haar leden en om eenzijdig de rechten en verplichtingen uit hoofde van de ledenovereenkomsten te wijzigen, te veranderen, te herroepen of over te dragen.
In Zonne-energiecoöperatie De Groene Leye heeft 1 lid ook 1 stem ongeacht het door het lid ingebrachte kapitaal.
Bij verhuizing binnen het gebied van de  Postcoderoos waarvoor de ledenovereenkomst is aangegaan kun je zondermeer verhuizen en de rechten en plichten meenemen.
Bij verhuizing buiten het gebied van de Postcoderoos kun je geen gebruik meer maken van de postcoderoosregeling (dus geen teruggaaf energiebelasting waardoor rendement op de investering wegvalt).
Je kunt de certificaten waarvoor de ledenovereenkomst is aangegaan terug leveren aan de coöperatie. Deze verrekent die dan met het saldo dat op naam van het lid staat op de ledenrekening van de coöperatie.
Als lid aan alle verplichtingen, vorderingen etc. heeft voldaan dan zijn er geen verplichtingen meer voor de verkoper van de panelen.
Zolang de inschrijvingstermijn loopt en er nog onverkochte panelen zijn kunt u nog bijkopen. Maar dat stopt op een gegeven moment. U kunt dan wel weer inschrijven om panelen van een volgend project te kopen.
Ook kunt u panelen ‘bijkopen’ van de coöperatie als die nog panelen heeft overgenomen uit koop ervan tgv verhuizing van een lid buiten het gebied van de Postcoderoos.. Zie vraag buiten het postcoderoosgebied
Bij overlijden gaat het recht / de deelneming over op de erfgenamen.
Zij kunnen echter alleen gebruik maken van de vermindering energiebelasting als zij in ook in één van de postcoderoosgebieden woonachtig zijn. Anders moeten zij verkopen (de deelneming heeft anders geen waarde omdat de “regeling verlaagd tarief energiebelasting” niet meer van toepassing is).
Wij (de coöperatie en de leden) kopen samen in, wij produceren samen en wij verkopen samen. Dit bewerkstelligt een optimale opbrengst voor de leden en voor de coöperatie (zijnde uiteindelijk toch weer de leden).
Ja, wij zijn onafhankelijk want wij gaan met de leverancier alleen jaarcontracten aan.
Ja, dat klopt. Want jij betaalt de verkoopprijs en wij ontvangen de inkoopprijs. Het verschil is de marge van de energieleverancier. Deze winstmarge is punt van onderhandeling van onze contracten.
Nee, de door een deelnemer in een PCR-project geproduceerde energie kun je niet salderen met het eigen stroomverbruik. Dat kan alleen met de produktie van panelen op je eigen dak.
Deelnemers in een postcoderoosproject maken gebruik van de “Regeling verlaagd tarief energiebelasting”. De fiscale regeling verlaagd tarief energiebelasting geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen (dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied), dat zij kleinverbruikers zijn (als uw elektriciteitsaansluiting kleiner is dan 3 x 80 Ampère) en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.
De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.
Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.
De korting op de energiebelasting wordt verrekend middels de eigen energierekening van het lid van een postcoderoosproject. In overeenstemming met de regeling verlaagd tarief energiebelasting (ingevolge artikel 19b, lid 5, UR Wbm) vindt de toerekening van de korting op de energiebelasting aan de leden plaats na afloop van een door de coöperatie vast te stellen periode van twaalf kalendermaanden en volgens een vooraf door de coöperatie met haar leden afgesproken verdeelsleutel (de ledenverklaring).
De Coöperatie geeft de verdeling van de geproduceerde energie door het zonnepark op aan de energieleverancier waaraan de Coöperatie de stroom levert (op basis van het aantal zonnepanelen per deelnemer).
De energie-afnemer geeft per deelnemer een verklaring af met daarop vermeld het aantal geproduceerde kWh zonne-energie in het project. Op basis daarvan kan de deelnemer bij zijn eigen energieleverancier voor dat aantal kWh teruggave energiebelasting krijgen (tot een maximum van het werkelijk verbruik / de werkelijk betaalde energiebelasting).
Die hoeveelheid ‘tegoed’ wordt dus dan per lid (op basis van artikel 21b, lid 1, UBbm) door de energieleverancier toegepast bij de eindfactuur of bij een creditnota over de verbruiksperiode waarin de leverancier van de coöperatie een opgaaf heeft ontvangen van de hoeveelheid stroom die de coöperatie aan dat lid heeft toegerekend.
Dit is de door de Rijksoverheid ingestelde ‘Vaste heffingskorting per aansluiting’.
Naast de hierboven vermelde "vermindering energiebelasting" vanwege de PCR geldt er per elektriciteitsaansluiting nog een belastingvermindering. Deze is in 2018 Euro 308,54 (excl. BTW). De gedachte achter de belastingvermindering is dat een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte waarover geen energiebelasting wordt geheven. De Rijksoverheid stelt de hoogte hiervan jaarlijks vast.
De energieleverancier verrekent al deze belastingverminderingen middels de energierekening.
De energieleveranciers zijn niet verplicht mee te werken aan de teruggave energiebelasting. Op de website van HierOpgewekt (https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee) staat een lijst van energieleveranciers die wel meewerken. Staat uw leverancier daar niet bij informeer dan zelf.
De coöperatie wil dat wel gaan realiseren maar deze rekentool zal vooralsnog alleen inzicht gaan geven voor aanstaande of bestaande leden om hun deel energiebelasting en andere zaken te berekenen om te zien wat de panelen opleveren.
Een totale rekentool is, bij de dagelijks wisselende prijzen van de energieleveranciers, te tijdsintensief voor de vrijwillige bestuursleden van de coöperatie. Bovendien zijn er al tools beschikbaar op internet.
Tijdens de bouw lopen de termijnbetalingen parallel met de bouwtermijnen. Na de oplevering vervalt bij faillissement de garantie die de leverancier op de door de leverancier gebouwde installatie heeft afgegeven.
Er wordt door de coöperatie geselecteerd op leveranciers die al meerder jaren betrouwbaar gebleken zijn bij deze activiteit (ruime ervaring, goede service, geen problemen na oplevering, sterke balanspositie).
De leden hebben geen eigen panelen maar een aandeel in het totaal van panelen van de coöperatie. Zij zijn dus geen eigenaar van de panelen.
Gebruikelijk is dat er een productiegarantie wordt afgegeven voor de installatie
Leidend bij de investering is de kostprijs per geproduceerd kW. De techniek, met of zonder optimizers (technische optimizers) is onderdeel van de totale rekensom.
De looptijd van de overeenkomsten is minimaal de looptijd van een postcoderoosproject: 15 jaren.
Wij zijn met Waterschap De Dommel nog in gesprek over de einddatum maar streven hierbij ook naar 15 jaren. Deze afspraken legt de coöperatie met Waterschap De Dommel vast in een document waarin wij ‘het recht van opstal van een zonne-energieveld vestigen’.
De businesscase beperkt zich tot de duur van de Postcoderegeling (Regeling verlaagd tarief energiebelasting) waarmee de energiebelasting kan worden terugbetaald aan de deelnemers.
Na de 15 jaar wordt, afhankelijk van economische restwaarde minus opruimingskosten, bezien wat wij als coöperatie gaan doen. In het afsprakenpakket met de grondeigenaar wordt dit uitonderhandeld.
De VvE kan voor de gemeenschappelijke functies (lift, verlichting, beveiliging, etc) deelnemen aan het project. Zij moeten wel rechtspersoonlijkheid hebben ingevolge de statuten van de Coöperatie (dus stichting of coöperatie) èn de VvE dient voor de gemeenschappelijke functies over een kleinverbruikeraansluiting te beschikken.
Terug naar boven